Ady Endre-ösztöndíj tehetséges, határon túli magyar középiskolás tanulók támogatására (2016/2017-es tanév).

 

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából (az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzeti Tehetség Program keretében) az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács, és a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács az NTP-ADY-M-16 kódszámú pályázat alapján nyílt pályázatot hirdet a romániai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására. (2016/2017-es tanév)

 

I. Szakmai indoklás:
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a magyarországi és a határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítése.

 

II. A pályázat célja:
Pénzügyi segítségnyújtás a romániai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, 6–12. osztályos, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat.

 

III. A rendelkezésre álló keretösszeg:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 31.500.000 Ft, azaz harmincegymillió-ötszázezer forint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére, amelyből célirányosan Erdélynek jutó rész 18.370.000 Ft.

 

IV. A pályázaton igényelhető ösztöndíj mértéke és formája:
Az ösztöndíj mértéke 100.000 - Ft-nak megfelelő Lej/fő a 2016/2017-es tanévre. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik. A pályázónak vállalnia kell, hogy pozitív döntés esetén, amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, a saját vagy a szülő/gyám nevére szólóan bankszámlát nyit, amelyre az ösztöndíj átutalásra kerül.


V. Támogatási időszak:
Jelen pályázat keretében az ösztöndíj a 2016/2017-es tanévre vonatkozik. A támogatás folyósításának várható időpontja: 2017. március.

 

VI. Várható ösztöndíjak száma:
175 ösztöndíj, amelyből 58-at Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács adminisztrál az NTP-ADY-M-16 pályázat keretén belül, 117-et pedig az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács.

 

VII. Pályázók köre:
A pályázatot a romániai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, 6–12. évfolyamon tanuló kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj-támogatás céljából.

 

VIII. A pályázat feltételei:
A pályázatot kizárólag olyan a VII. pontban leírt tanuló nyújthatja be, aki:

 

1.) kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik
Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:
a./ jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2015/2016-os tanévben,
b./ megyei 1–2 ., vagy országos 1–4. vagy nemzetközi versenyen 1–8. helyezést ért el a 2015/2016-os tanévben,
c./ valamely Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;
és

2.) szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a./ nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
b./ valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos;
c./ olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a család az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így a pályázó tanuló zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

 

A felsorolt feltételeket a IX. pontban leírt módon szükséges igazolni. A VIII. 2) pontban rögzített szociális helyzetről az iskola igazgatójának vagy a magyar nyelvű tagozat vezetőjének vagy az osztályfőnöknek is nyilatkoznia kell.

Figyelem! A pályázat kiírói által megbízott személy jogosult az ösztöndíj megítélése után is a megadott adatok helyszínen történő ellenőrzésére.

 

IX. A pályázat formai követelményei:

 

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia, egy eredeti és egy másolati példányban:

1. Pályázati adatlap (letölthető)
2. A 2016/2017-es tanév iskolalátogatási igazolása.
3. A 2015/2016-os tanév végi bizonyítvány (ellenőrző) iskola által hitelesített fénymásolata.
4. A pályázati adatlapban feltüntetett versenyeredményeket igazoló oklevelek (2015/16-os megyei, országos vagy nemzetközi verseny), vagy egyéb bizonyító dokumentumok.
5. Indokolt esetben: Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat.
6. Az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat (1. számú melléklet).
7. A pályázó tanuló szüleinek/gyámnak pályázati adatlapban feltüntetett jövedelmét igazoló dokumentumok (esetnek megfelelően):
munkahelyi igazolás az utolsó havi fizetésről, feltüntetve a bruttó és nettó összeget, valamint a többleteket, ráadásokat;
utolsó havi nyugdíj, örökösödési nyugdíj, munkanélkülisegély-szelvény, vagy ennek megszűnését igazoló irat, stb.;
– az állandó lakhely helyi tanácsának gazdasági-pénzügyi nyilvántartási irodája által kibocsátott igazolás a család egyéb jövedelméről (vállalkozás, föld, ingatlanbér, állattartás stb.), illetve ezek nemlétéről.
8. A pályázatban feltüntetett beteg, fogyatékos családtag esetén: betegséget, fogyatékosságot igazoló hivatalos irat másolata; betegnyugdíjas családtag esetében is ez alapján szükséges igazolni a betegséget.
9. A pályázó tanuló és a pályázati adatlapban megjelölt hivatalos képviselő (szülő/gyám) személyazonossági igazolványának másolata (14 év alatti tanuló esetében születési bizonyítvány fénymásolatát szükséges mellékelni.)

 

A pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai szempontból hibásnak minősül, ha:
- nem felel meg a pályázati kiírásnak,
- a pályázat során valótlan adatot közöl,
- határidőn túl kerül benyújtásra,
- nem az idei tanévre kiírt adatlapot használta,
- az adatlap kitöltése hiányos,
- kötelező mellékletek hiányoznak.

 

X. A pályázat benyújtásának határideje:
2016. október 25. (postabélyegző dátuma). A határidőn túl érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

 

XI. A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot postai úton a pályázat kiíróinak alábbiakban megjelölt címére szükséges elküldeni:
• A Kovászna, Brassó megyei, illetve moldvai és bukaresti állandó lakcímmel rendelkező tanulók pályázatait a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács alábbi postacímére kell küldeni:
Asociaţia pentru Ocrotirea Talentelor din Ținutul Secuiesc
520014 Sfântu Gheorghe, str. Bisericii, nr. 1/A, jud. Covasna
• Az összes többi, belső-erdélyi, dél-erdélyi, partiumi és bánsági lakhelyű tanulók pályázatait a Erdélyi Tehetségsegítő Tanács alábbi postacímére kell küldeni:
Asociația Farkas Gyula pentru Matematică și Informatică
400175 Cluj Napoca, Str. Ploiești nr. 23–25., jud. Cluj

 

X. A pályázatok értékelésének szakmai szempontrendszere és határideje:
A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácshoz beérkezett pályázatok formai ellenőrzését és javasolt rangsorba állítását a Tanács felkérésére egy független szakmai bizottság végzi, az Erdélyi Tehetségsegítő Tanácshoz érkezett pályázatok esetében a Tanács vezetői és felkért tagjai végzik az értékelést. Javaslataikat 2016. november 15.-ig továbbítják az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek. A pályázatok értékelése a benyújtott dokumentumok alapján történik. A pályázat eredményeiről való tájékoztatás postai úton valósul meg, de az eredmény megtekinthető lesz a tanács weboldalán is www.tehetsegpont.ro Várható időpont: 2017. március.

 

XI. Szerződéskötés:
A pályázat kiírói az oktatásért felelős miniszter döntése alapján a támogatásban részesült ösztöndíjasokkal a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés következményeiről, az elállás, felmondás jogáról, szerződés biztosítékairól támogatási szerződésben állapodnak meg az EMET iránymutatása szerint.

 

XII. A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2017. június 30. A pályázat kiírói a támogatási szerződésben meghatározottak szerint ellenőrzik az ösztöndíj felhasználásának teljesítését a kedvezményezettek által benyújtott szakmai beszámolók alapján. Az ösztöndíjas tanuló köteles a támogatás felhasználásáról 2017. május 15-ig szakmai beszámolót benyújtani.

 

XIII. További információk:
A pályázati csomag letölthető a pályázat kiírójának alábbi honlapjairól:
www.tehetsegpont.ro

www.simplexportal.ro/tehetseg.ro/


A pályázattal kapcsolatosan további információk az alábbi elérhetőségeken kaphatók:

 

Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
Személyesen: Sepsiszentgyörgy, Templom utca 1/A szám, Kovászna megye
Telefonon: 0267-351959
E-mailen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Erdélyi Tehetségsegítő Tanács
Személyesen: Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért, Kolozsvár, Ploiești utca 23–25., 209-es terem
Telefonon: 0746-197828 (Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért)
E-mailen: Bajkó Árpádnál Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
András Szilárdnál: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Nemzeti Tehetség Program – emet


Warning: include_once(/home2/r57979tehe/public_html/templates/sztt/html/plg_content_pagenavigation../settings_pagination.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/r57979tehe/public_html/templates/sztt/html/plg_content_pagenavigation/default.php on line 11

Warning: include_once(): Failed opening '/home2/r57979tehe/public_html/templates/sztt/html/plg_content_pagenavigation../settings_pagination.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php74/usr/share/pear') in /home2/r57979tehe/public_html/templates/sztt/html/plg_content_pagenavigation/default.php on line 11

    Warning: Use of undefined constant TCK_ARTICLE_PAGINATION_SHOW_ICONS - assumed 'TCK_ARTICLE_PAGINATION_SHOW_ICONS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/r57979tehe/public_html/templates/sztt/html/plg_content_pagenavigation/default.php on line 18
0
0
0
s2smodern

Minden jog fenntartva! – ©

sztt logo monochrom

tehetsegpont.ro

520014 Sepsiszentgyörgy,
Templom utca 1A

Tel.: +40 267 351 959

 

Webfejlesztés: Digital Studio

 

fb icon