Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából (az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzeti Tehetség Programja keretében) a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács az NTP-ADY-M-18 kódszámú pályázat alapján nyílt pályázatot hirdet a romániai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására. (2018/2019-es tanév)

 


I. Szakmai indoklás:
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a magyarországi és a határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítése.

II. A pályázat célja:
Pénzügyi segítségnyújtás a romániai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, 6–12. osztályos, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat.

III. A rendelkezésre álló keretösszeg:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 32.500.000 Ft a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére, amelyből célirányosan az Erdélynek jutó rész 18.800.000 Ft.

IV. A pályázaton igényelhető ösztöndíj mértéke és formája:

A tanulók által ösztöndíjként elnyerhető támogatás 100.000-Ft-nak megfelelő Lej/fő a 2018/2019-es tanévre. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik. A pályázónak vállalnia kell, hogy pozitív döntés esetén, amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, a saját vagy a szülő/gyám nevére szóló bankszámlát nyit, amelyre az ösztöndíj átutalásra kerül.

V. Támogatási időszak:
Jelen pályázat keretében az ösztöndíj a 2018/2019-es tanévre vonatkozik. A támogatás folyósításának várható időpontja: 2019. március.

VI. Ösztöndíjak száma:
174 ösztöndíj, amelyből 87-et a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács adminisztrál az NTP-ADY-M-18 pályázat keretén belül, 87-et pedig az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács.

VII. Pályázók köre:
A pályázatot a romániai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, 6–12. évfolyamon tanuló kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj-támogatás céljából.

VIII. A pályázat feltételei:
A pályázatot kizárólag olyan a VII. pontban leírt tanuló nyújthatja be, aki:
1) kimagasló tanulmányi eredményekkel rendelkezik/kiemelkedően tehetséges
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2017/2018-as tanévben,
b) megyei 1-2., vagy országos 1-4., vagy Kárpát-medencei 1-4., vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el, vagy a TUDOK Kárpát-medencei döntőjébe jutott a 2017/2018-as tanévben,
c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;
és
2) szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) árva vagy félárva; a szülő egyedülálló; nagycsaládban él; nevelő- vagy lakó otthonban él,
b) a pályázó tanuló tartós beteg vagy fogyatékossággal élő,
c) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos,
d) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.
A felsorolt feltételeket a IX. pontban leírt módon szükséges igazolni. A VIII. 2) pontban rögzített szociális helyzetről az iskola igazgatójának vagy a magyar nyelvű tagozat vezetőjének vagy az osztályfőnöknek is nyilatkoznia kell.
Figyelem! A pályázat kiírói által megbízott személy jogosult az ösztöndíj megítélése után is a megadott adatok helyszínen történő ellenőrzésére.

 

IX. A pályázat formai követelményei:
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia, 1 eredeti és 1 másolati példányban:
1. Pályázati adatlap (letölthető) (Kérjük, elektronikusan kitölteni, majd aláírások nélkül a PDF állományt elküldeni az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácsnak leadandó pályázatok esetében. Az elküldött állomány megnevezése tartalmazza a pályázó nevét.) A benyújtott pályázat csak így tekinthető teljesnek. Az elektronikus kitöltést Adobe Acrobat Reader program segítségével lehet kivitelezni, az üres mezőkbe kattintva beírható a szükséges szöveg, számadat, illetve kijelölhetőek a választott opciók (a PDF állományt nem a böngészőben, hanem külön az Adobe Acrobat Reader-ben kell megnyitni). Az elektronikusan kitöltött adatlapot két példányban kinyomtatva és aláírva kell postai úton is elküldeni a további mellékletekkel együtt.
2. A 2018/2019-es tanév iskolalátogatási igazolása. Az igazolásnak az iskolai évfolyam feltüntetése mellett tartalmaznia kell, hogy a pályázó tanuló magyar nyelven végzi tanulmányait.
3. A 2017/2018-as tanév végi bizonyítvány (ellenőrző) iskola által hitelesített fénymásolata. A fénymásolat tartalmazza az ellenőrző első fényképes oldalát is. A fénymásolatot az iskola képviselőjének pecséttel és aláírással kell hitelesítenie.
4. A pályázati adatlapban feltüntetett versenyeredményeket igazoló oklevelek (2017/18-as megyei, országos vagy nemzetközi verseny), vagy egyéb bizonyító dokumentumok két másolati példánya.
5. Indokolt esetben: egy Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat.
6. Az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat (1. számú melléklet - docx /  1. számú melléklet - pdf)
7. A pályázó tanuló szüleinek/gyámnak pályázati adatlapban feltüntetett jövedelmét igazoló dokumentumok (esetnek megfelelően):
munkahelyi igazolás az utolsó havi fizetésről, feltüntetve a bruttó és nettó összeget, valamint a többleteket, ráadásokat (pl. kajabon);
utolsó havi nyugdíj, örökösödési nyugdíj, munkanélkülisegély-szelvény, vagy ennek megszűnését igazoló irat, stb.;
– az állandó lakhely helyi tanácsának gazdasági-pénzügyi nyilvántartási irodája által kibocsátott igazolás a család egyéb jövedelméről (vállalkozás, föld, ingatlanbér, állattartás stb.), illetve ezek nemlétéről.
8. A pályázatban feltüntetett beteg, fogyatékos családtag esetén: betegséget, fogyatékosságot igazoló hivatalos irat másolata; betegnyugdíjas családtag esetében is ez alapján szükséges igazolni a betegséget.
9. A pályázó tanuló és a pályázati adatlapban megjelölt hivatalos képviselő (szülő/gyám) személyazonossági igazolványának két másolati példánya (14 év alatti tanuló esetében születési bizonyítvány fénymásolatát szükséges mellékelni.)

 

A pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai szempontból hibásnak minősül, ha:
- nem felel meg a pályázati kiírásnak,
- a pályázat során valótlan adatot közöl,
- határidőn túl kerül benyújtásra,
- nem az idei tanévre kiírt adatlapot használta,
- az adatlap kitöltése hiányos,
- kötelező mellékletek hiányoznak.


X.  A pályázat benyújtásának határideje:
2018. október 12. (postabélyegző dátuma). A határidőn túl érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

XI. A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot postai úton a pályázat kiíróinak alábbiakban megjelölt címére szükséges elküldeni, valamint az adatlapot elektronikusan is:
•    A Brassó megye, Bákó megye, Kovászna megye, Hargita megye, Maros megyei lakhelyű tanulók pályázatait a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács alábbi postacímére kell küldeni:
Asociaţia pentru Ocrotirea Talentelor din Ținutul Secuiesc
520014 Sfântu Gheorghe, str. Bisericii, nr. 1/A, jud. Covasna

X. A pályázatok értékelésének szakmai szempontrendszere és határideje:
A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácshoz beérkezett pályázatok formai ellenőrzését és javasolt rangsorba állítását a Tanács felkérésére egy független szakmai bizottság végzi. Javaslataikat 2018. november 15.-ig továbbítják az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek. A pályázatok értékelése a benyújtott dokumentumok alapján történik. A pályázat eredményeiről való tájékoztatás elektronikus úton valósul meg, de az eredmény megtekinthető lesz a tanács weboldalán is

XI. Szerződéskötés:
A pályázat kiírói az oktatásért felelős miniszter döntése alapján a támogatásban részesült ösztöndíjasokkal a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés következményeiről, az elállás, felmondás jogáról, szerződés biztosítékairól támogatási szerződésben állapodnak meg az EMET iránymutatása szerint.

XII. A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A banki átutalás várható időpontja 2019. márciusa. A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2019. június 30. A pályázat kiírói a támogatási szerződésben meghatározottak szerint ellenőrzik az ösztöndíj felhasználásának teljesítését a kedvezményezettek által benyújtott szakmai beszámolók alapján. Az ösztöndíjas tanuló köteles a támogatás felhasználásáról 2019. május 15.-ig szakmai beszámolót benyújtani.

XIII. További információk:
A pályázati csomag letölthető a pályázat kiírójának alábbi honlapjairól:
www.tehetsegpont.ro

A pályázattal kapcsolatosan további információk az alábbi elérhetőségeken kaphatók:

Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
Személyesen: Sepsiszentgyörgy, Templom utca 1/A szám, Kovászna megye
Telefonon: 0267-351.959
E-mailen: Rózsa Annamária: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web: www.tehetsegpont.ro
Facebook-oldal: https://www.facebook.com/groups/250891532121529/

 

Dokumentumok:

 Támogató:

emet logo

 

0
0
0
s2smodern

Székelyföldi Tehetségpontok térképe

contentmap_module

Minden jog fenntartva! – ©

sztt logo monochrom

tehetsegpont.ro

520014 Sepsiszentgyörgy,
Templom utca 1A

Tel.: +40 267 351 959

 

Webfejlesztés: Digital Studio

 

fb icon